Tsav: Savoir dire merci

5 minutes sur la paracha Tsav par le Rav Chalom Asseraf.