La paracha de la semaine : Ki tissa. Une pièce de feu.

La paracha en 5 minutes. Une pièce de feu. Voici un commentaire de 5 minutes sur la paracha de cette semaine Ki tissa par le Rav Haim Nisenbaum.