Fin du Chabbat à: 17:51
Fin du Chabbat à: 17:57
Fin du Chabbat à: 18:07
Fin du Chabbat à: 18:12
Allumer les bougies à: 16:16
Allumer les bougies à: 16:22
Allumer les bougies à: 16:36
Allumer les bougies à: 16:37
Allumer les bougies à: 16:37
Allumer les bougies à: 16:39
Allumer les bougies à: 16:45
Allumer les bougies à: 16:50
Allumer les bougies à: 17:00
Allumer les bougies à: 17:04
Fin du Chabbat à: 17:27
Fin du Chabbat à: 17:33
Fin du Chabbat à: 17:42
Fin du Chabbat à: 17:44
Fin du Chabbat à: 17:46
Fin du Chabbat à: 17:48
Fin du Chabbat à: 17:50
Fin du Chabbat à: 17:55
Fin du Chabbat à: 18:05
Fin du Chabbat à: 18:10
Allumer les bougies à: 16:15
Allumer les bougies à: 16:21
Allumer les bougies à: 16:36
Allumer les bougies à: 16:36
Allumer les bougies à: 16:37
Allumer les bougies à: 16:38
Allumer les bougies à: 16:45
Allumer les bougies à: 16:50
Allumer les bougies à: 17:00
Allumer les bougies à: 17:03
Fin du Chabbat à: 17:27
Fin du Chabbat à: 17:33
Fin du Chabbat à: 17:42
Fin du Chabbat à: 17:45
Fin du Chabbat à: 17:47
Fin du Chabbat à: 17:48
Fin du Chabbat à: 17:51
Fin du Chabbat à: 17:56
Fin du Chabbat à: 18:06
Fin du Chabbat à: 18:11
Allumer les bougies à: 16:17
Allumer les bougies à: 16:23
Allumer les bougies à: 16:38
Allumer les bougies à: 16:38
Allumer les bougies à: 16:39
Allumer les bougies à: 16:40
Allumer les bougies à: 16:47
Allumer les bougies à: 16:52
Allumer les bougies à: 17:02
Allumer les bougies à: 17:05
Fin du Chabbat à: 17:30
Fin du Chabbat à: 17:36
Fin du Chabbat à: 17:45
Fin du Chabbat à: 17:47
Fin du Chabbat à: 17:49
Fin du Chabbat à: 17:50
Fin du Chabbat à: 17:53
Fin du Chabbat à: 17:59
Fin du Chabbat à: 18:09
Fin du Chabbat à: 18:13
Chanukah: 1 Candle
Chanukah: 2 Candles
Chanukah: 3 Candles
Chanukah: 4 Candles
Chanukah: 5 Candles
Chanukah: 6 Candles
Allumez les bougies de Chabbat à: 16:21
Allumez les bougies de Chabbat à: 16:27
Allumez les bougies de Chabbat à: 16:42
Allumez les bougies de Chabbat à: 16:42
Allumez les bougies de Chabbat à: 16:43
Allumez les bougies de Chabbat à: 16:44
Allumez les bougies de Chabbat à: 16:51
Allumez les bougies de Chabbat à: 16:56
Allumez les bougies de Chabbat à: 17:06
Allumez les bougies de Chabbat à: 17:09
Chanukah: 7 Candles
Rosh Chodesh Tevet
Fin du Chabbat à: 17:34
Fin du Chabbat à: 17:40
Fin du Chabbat à: 17:49
Fin du Chabbat à: 17:51
Fin du Chabbat à: 17:53
Fin du Chabbat à: 17:55
Fin du Chabbat à: 17:57
Fin du Chabbat à: 18:03
Fin du Chabbat à: 18:13
Fin du Chabbat à: 18:17
Chanukah: 8 Candles
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8th Day
Allumer les bougies à: 16:27
Allumer les bougies à: 16:33
Allumer les bougies à: 16:48
Allumer les bougies à: 16:48
Allumer les bougies à: 16:49